ACTE NECESARE DIRECȚIA FISCALĂ - PERSOANE FIZICE

Declarare și impunere clădiri
~ Clădiri dobândite prin cumpărare, donație:
   - Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL – Descarcă formular;
   - Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare în copie;
   - Act de identitate pentru toți proprietarii;
   - Documentație cadastrală în copie;
   - Declarația specială de impunere(acolo unde este cazul) – Descarcă formular.
Clădiri nou construite
~ Clădiri nou construite:
   - Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL – Descarcă formular;
   - Autorizația de construire;
   - Procesul verbal de recepție în cazul clădirilor executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizație și memoriu tehnic, în copie;
   - În cazul în care lucrările de construcții nu au fost finalizate la termenul prevazut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legii, procesul verbal de recepție în care se consemnează stadiul lucrărilor (Inspectoratul de Stat în construcții);
   - Act de identitate pentru toți proprietarii;
   - Declarația specială de impunere(acolo unde este cazul) model ITL (2010) - Descarcă formular.
Declarare și impunere teren
~ Declarare și impunere teren:
   - Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice ITL – Descarcă formular;
   - Titlul de proprietate, procesele verbale de punere în posesie, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisia locală, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate/ act de vânzare-cumpărare/certificat de moștenitor, certificat de schimb etc.;
   - Documentul prin care îi este atribuit în folosință/administrare terenul;
   - Act de identitate pentru toți proprietarii.
Scoatere din evidențe clădiri/terenuri
~ Scoatere din evidențe clădiri/terenuri:
   - Cerere pentru scoaterea din evidențele fiscale – Descarcă formular;
   - Actul de vânzare – cumpărare, de donație, sentință civilă definitivă și irevocabilă - copie;
   - Autorizație de demolare și proces verbal de recepție(de desființare) - copie;
   - Actul de identitate - copie;
   - Schiță plan a imobilului ce urmează a se înstrăina.
Declarare și impunere mijloace de transport
~ Declarare și impunere mijloace de transport:
   - Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice model ITL – Descarcă formular;
   - Actul de dobândire(ex.: contract de vânzare-cumpărare/factură fiscală/act de donație,etc.) tradus în limba română(acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile art. 8 din OG92/2003 - copie;
   - Actul de identitate - copie;
   - Cartea de identitate - copie;
   - Fișa de inmatriculare - original;
   - Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul;
   - Adeverință eliberată de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport - marfa cu masa totală de peste 12 tone;
   - În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate și înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului că respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație; În lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria raspundere în care va declara că nu deține documentul mai sus menționat și va menționa data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii.
Scoaterea din evidențe a mijloacelor de transport
~ Scoaterea din evidențe a mijloacelor de transport:
   - Declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport - model ITL – Descarcă formular;
   - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarcă formular;
   - Certificatul de distrugere sau actul de vânzare cumpărare - copie;
   - Actul de identitate - copie;
   - Taxa eliberare certificat fiscal în valoare de 10 lei – se achită la casieria instituției.
Transfer auto
~ Transfer auto:
   - Cerere transfer - Descarcă formular;
   - Copie Carte identitate auto;
   - Copie C.I./B.I cu domiciliul actual.
Eliberare certificat de atestare fiscală
~ Eliberare certificat de atestare fiscală:
   - Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice model ITL – Descarcă formular;
   - Actul de identitate - copie;
   - Certificatul de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii;
   - Documente din care să reiasă calitatea de moștenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testamentul;
   - Împuternicire în original sau copie legalizată;
   - Taxa timbru de 10 lei – se achită la casieria primăriei.
Restituiri/compensări
~ Restituiri/compensări:
   - Cerere restituire/compensare – Descarcă formular și Descarcă formular;
   - Copie BI/CI;
   - Chitanțele prin care s-au achitat sumele către bugetul local (exemplarul original);
   - Copia certificatului de moștenitor (acolo unde este cazul);
   - Actul în baza căruia s-a efectuat încetarea rolului(acolo unde este cazul).
Scutiri
~ Scutiri:
   - Cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor fizice;
   - B.I/C.I ale ambilor soți (unde este cazul);
   - Certificat de căsătorie (unde este cazul);
   - Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicită scutirea de la plata impozitelor;
   - Documentul justificativ în baza căruia se acordă scutirea( certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate, certificatul de revoluționar eliberat în baza legii nr. 341/2004 (pentru clădiri), hotărârea eliberată în baza legii nr. 118/1990, legitimație de veteran război, văduvă de război, văduvă nerecăsătorită a veteranilor de război, carte de identitate a autovehiculului în care se menționează că autovehicul este adaptat handicapului sau ca acesta este vehicul istoric).
Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
~ Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:
   - Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate – Descarcă formular;
   - Actul de identitate;
   - Actul de constituire;
   - Contract spațiu unde se desfășoară activitatea de reclamă/afișaj/publicitate;
   - Schița cu dimensiuni a reclamei respective;
   - Autorizație de construire și memoriu tehnic cu schița casetei luminoase(acolo unde este cazul).
Inregistrări mopede
~ Inregistrări mopede:
   - Taxa înmatriculare – se achită la casieria instituției;
   - Declarația de impunere;
   - Cerere pentru eliberare numere (plăcuță);
   - Copie BI/CI;
   - Dovada că s-a efectuat Inspecția Tehnică Periodică;
   - Copie carte de identitate cu folie securizare RAR;
   - Copia actului de dobândire;
   - Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul.
Radieri mopede
~ Radieri mopede:
   - Declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport – Descarcă formular;
   - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarcă formular;
   - Copie BI/CI;
   - Copie act înstrăinare;
   - Taxa eliberare certificat fiscal în valoare de 10 lei – se achită la casieria instituției;
   - Talon și plăcuța de înmatriculare în original.