ACTE NECESARE STARE CIVILĂ ȘI RESURSE UMANE

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAȘTERII
~ Se înregistrază de către ofițerul de stare civilă delegat pe baza declaraţiei verbale dată de oricare dintre părinţi sau de orice persoană care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

~ Se informează solicitantul cu privire la actele necesare pentru înregistrarea actului de naştere;
~ Se verifică actele prezentate de solicitant:
   - Certificatul medical constatator al naşterii, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unitaţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
   - Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
   - Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă aceştia sunt căsătoriţi.
~ Se stabileşte numele de familie al copilului prin declarație de recunoaștere din partea ambilor părinți;

~ Se extrage din listele de coduri precalculate codul numeric personal corespunzător datei de naştere şi grupei corespunzătoare sexului;

~ Se întocmeşte actul de naştere, în două exemplare;

~ Se completează buletinul statistic al actului de naştere pentru « născuţi vii »;

~ Se completează comunicarea de naştere pentru luarea în evidenţa populaţiei;

~ Se eliberează cerificatul de naştere.
ACTELE NECESARE CĂSĂTORIEI
~ Viitorii soţi vor face personal declaraţia de căsătorie la sediul primăriei locului de domiciliu a unuia dintre ei.

~ Vor prezenta următoarele documente:
   - Actele de identitate, în original şi fotocopie;
   - Certificatele de naştere originale si fotocopie;
   - Certificatele prenupţiale eliberate de medicul de familie;
   - Actele de desfacere a căsătoriei anterioare (hotărâre de divorţ, certificat de deces) dacă este cazul in copie si original;
   - Dovada eliberată de misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale tării respective din care să reiasă că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională;
   - Declarație notarială pentru cetățeanul străin că nu este căsătorit în țara sa;

   - În cazul cetățenilor străini se va înainta adresa de verificare în evidențele Biroului pentru Imigrări;

   - Autorizarea D.G.A.S.P.C.- Dâmbovița în cazul căsătoriei încheiate înainte de vârsta majoratului.

~ Se întocmeşte dosarul de căsătorie şi în aceeaşi zi se va dispune de catre ofiterul de stare civilă delegat publicarea căsătoriei, prin afişarea în extras;

~ După expirarea termenului legal, dacă nu s-a făcut opoziţie la această căsătorie, se poate încheia căsătoria;

~ Se oficiază căsătoria în cadru solemn de catre ofițerul de stare civilă;

~ După luarea consimţământului se întocmeşte actul de căsătorie, în două exemplare, se semnează de către soţi, martori şi ofiţerul de stare civilă;

~ Se invalidează actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele de familie;

~ Se completează buletinul statistic pentru »căsătorie »;

~ Se eliberează certificatul de căsătorie şi livretul de familie;

~ Se trimit comunicări de menţiuni la locul naşterii soţilor.
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI
~ Declaraţia de deces se face verbal, la primăria locului în a cărei rază teritoriala s-a produs decesul, de către membrii familiei decedatului, sau de orice peroană care a luat cunoştinţă de deces.

~ Declarantul va depune următoarele acte:
   - Certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul care a făcut constatarea;
   - Actul de identitate al persoanei decedate;
   - Livretul militar, dacă este cazul;
   - In cazuri speciale, este necesară aprobarea parchetului;
   - Certificate de stare civilă ale decedatului;
   - Actul de identitate al declarantului în copie xerox.

~ Se întocmeşte actul de deces, în două exemplare;

~ Se completează buletinul statistic pentru « deces »;

~ Se eliberează adeverinţa de înhumare sau de incinerare;

~ Se eliberează certificatul de deces;

~ Se trimit comunicări de menţiuni la locul naşterii sau după caz la locul înregistrării căsătoriei şi/sau locul naşterii soţului rămas în viaţă;

~ Se aplică ştampila de « decedat » pe prima pagină a buletinului de identitate al decedatului, sau se invalidează C.I. prin taierea coltului cu valabilitatea;

~ Se va completa, după caz, anexa privind succesiunea defunctului (anexa 24 ).
ACTELE NECESARE MOARTE PREZUMATĂ
~ În situaţie de moarte prezumată, înregistrarea actelor de deces se face pe baza unei hotărâri judecătoreşti în locul dovezii de deces eliberate de medicul de familie sau de medicul legist. Modul de lucru este acelaşi ca în cazul morţii certe.
ACTELE NECESARE ÎNSCRIEREA ADOPȚIEI
~ Adoptatorul depune sentinţa definitivă şi irevocabilă referitoare la adopţie împreună cu următoarele documente:
   - Actul de identitate al adoptatorului;
   - Certificatul de naştere original al adoptatului;
   - Certificatul de căsătorie al adoptatorilor;
~ Se întocmeşte noul act de naştere;

~ Se reţine certificatul de naştere original şi/sau se expediază la primăria emitentă spre anulare;

~ Se eliberează un nou certificat de naştere care va avea acelaşi CNP;

~ Se trimite comunicare de menţiune la locul naşterii adoptatului;

~ Se trimite comunicare de modificare la B.P.C.E.P - Târgoviște;

~ Nu se întocmește buletinul statistic.
TRANSCRIEREA ACTELOR
~ Solicitantul completează cererea de transcriere a actului de stare civilă, înregistrat în străinătate şi depune următoarele acte:
   - Certificatul de stare civilă sau extrasul în original;
   - Copie xerox a acestora legalizată;
   - Traducerea în limba româna a certificatului ori a extrasului procurat din străinătate care trebuie să aibă aplicată Apostila conform convenţiei de la Haga, ori de la misiunea diplomatică a României din străinătate;
   - Alte documente de stare civilă justificative pentru completarea unor rubrici din actul transcris.
~ Cererea împreună cu actele anexate acesteia se trimit la D.P.C.E.P. Dâmboviţa - Serviciu de stare civilă in vederea avizarii prealabile a acesteia;

~ După comunicarea avizului prealabil a transcrierii se întocmește un referat care trebuie aprobat de primarul localității de domiciliu și se trece la întocmirea actului respectiv;

~ Se întocmeşte actul în două exemplare;

~ Se întocmesc buletine statistice pentru actele transcrise;

~ Se întocmeşte comunicarea pentru evidenţa persoanelor pentru copiii născuţi în străinătate;

~ Se trimit comunicări de menţiuni la primăria locului de naştere şi/sau căsătorie, după caz;

~ Se eliberează, la cererea solicitantului, certificatul de stare civilă respectiv.
ACTELE NECESARE SCHIMBĂRII DE NUME PE CALE ADMINISTRATIVĂ
~ Solicitantul se prezintă la primăria locului de domiciliu cu urrmătoarele acte:
   - Actul de identitate;
   - Copii legalizte de pe certificatele de stare civilă;
   - Un exemplar al M.O. în care a fost publicată cererea de schimbare de nume;
   - Certificate de cazier fiscal;
   - Certificate de cazier judiciar;
   - Alte documente necesare pentru motivarea cererii de schimbare de nume;

   - Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei.

~ Se completează cererea de schimbare de nume şi împreună cu actele de mai sus se înaintează la evidenţa persoanelor în termen de 5 zile pentru verificări;

~ Se emite dispoziția de schimbare a numelui de către președintele consiliului județean.

~ După primirea dispoziţiei de admitere a schimbării de nume se va înştiinţa solicitantul;

~ În termen de 60 de zile, acesta se va prezenta cu:
   - Certificatele de stare civilă în original;
   - Chitanţa de plată a taxei de schimbare a numelui;
   - Cereri individuale de solicitare a schimbării certificatelor de stare civilă.

~ Se retrag vechile certificate pentru anulare şi se completează certificatele cu noul nume;

~ Se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de admitere a schimbării numelui;

~ Chitanţa de plată a taxei împreună cu dovada de primire a dispoziţiei se înaintează la D.P.C.E.P;

~ Se trimite de către ofițerul de stare civilă câte o copie a dispoziţiei la locul naşterii sau, după caz, căsătoriei solicitantului pentru înscrierea menţiunii de schimbare de nume pe actele respective;

~ Persoana care a schimbat numele solicită certificatele de stare civilă cu noul nume;

~ Se invalidează actul de identitate, pentru a fi preschimbat în termen de 15 zile.
ÎNSCRIEREA DE MENȚIUNI ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ
~ Se fac:
   - Din oficiu;
   - In urma unei hotărâri judecătoreşti sau/şi a unei cereri formulate de solicitant;
   - In urma comunicărilor trimise de alte primării şi de catre D.E.P.A.B.D. Bucureşti.

~ Înscrierea menţiunilor se face pe marginea actelor de stare civilă, prin aplicarea conţinutului conform Metodologiei de aplicare a Legii 119/1996 cu modificările ulterioare, si se trimit la exemplarul II pe formulare tipizate.
ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ, DUPLICATE
~ Se face:
   - La cererea persoanei îndreptăţite;
   - La adresa de solicitare a primăriilor şi a D.E.P.A.B.D.-Bucureşti.

~ Se completează cererea tip de solicitare a certificatului de stare civilă respectiv, de către persoana interesată;

~ Se verifică identitatea solicitantului pe baza actului de identitate valabil de către ofițerul de stare civilă;

~ Dacă solicitantul nu posedă actul de identitate, se va verifica în baza de date a localității de domiciliu sau se va solicita o carte de identitate provizorie;

~ Se completează noul certificat de stare civilă şi se eliberează, sub semnătura, persoanei în cauză;

~ La solicitarea de către instituţii a certificatelor, se trimite împreună cu certificatul solicitat şi adresa de răspuns.
ELIBERAREA ȘI ACTUALIZAREA LIVRETULUI DE FAMILIE
~ Se face:
   - La oficierea căsătoriei;
   - La cererea scrisă a reprezentantului familiei la primăria locului de domiciliu a acestuia.

~ Livretul de familie se completează de către ofițerul de stare civilă pe baza datelor din certificatul de căsătorie, actele de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de deces al unuia dintre soţi sau copii, hotărârile de divorţ ori documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor;

~ Eliberarea livretelor de familie se evidenţiază de către ofițerul de stare civilă într-un registru special, cu termen de păstrare permanent.
ACTELE NECESARE DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ
~ Cererea de divorţ se face în scris de către ambii soţi în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau de la ultimul domiciliu comun al soţilor;

~ Cererea de divorţ va fi insoţită de certificatele de naştere şi de căsătorie ale soţilor în original și copie xerox şi actele de identitate ale soţilor. Dacă ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul soţilor, se va da declaraţie pe propria răspundere;

~ După expirarea termenului de 30 zile dat de ofiţerul de stare civilă după depunerea actelor, se verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi se cere să dea o declaraţie;

~ Dacă soţii nu se prezintă impreună după expirarea termenului de 30 zile, dosarul de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat de către ofițerul de stare civilă și se arhivează la dosarul de divorţ;

~ Dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege, se desface căsătoria prin acordul soţilor şi se eliberează certificatul de divorţ, care va fi înmânat soţilor în 5 zile lucrătoare;

~ La desfacerea căsătoriei ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a fostului soţ care își schimbă numele de familie, prin tăierea colțului cu perioada de valabilitate. În cazul buletinelor de identitate sau a cărților de identitate provizorii, se înscrie menţiunea de desfacere a căsătoriei;

~ Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care 2 se înmânează soţilor pe bază de semnătură, pe cererea de divorţ şi în registrul de evidenţă a certificatelor de divorţ;

~ În situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, se întocmeşte un referat prin care se propune respingerea cererii de divorţ și se supune aprobării primarului;

~ După emiterea certificatului de divorţ, se înscrie menţiunea pe actele de stare civilă ale soţilor şi în termen de 10 zile, se trimite comunicare de menţiune la exemplarul II, copia certificatului de divorţ la structura de evidență a persoanelor de la domiciliul soţilor, iar pentru cetăţenii străini, se va transmite către D.E.P.A.B.D. extras pentru uz oficial de pe actul de căsătorie cu menţiunea de divorţ, însoţit de copia certificatului de divorţ.
RECTIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ
~ Solicitantul depune cererea de rectificare a unor rubrici din actul de stare civilă împreună cu certificatele de stare civilă în copie;

~ Se verifică exemplarul I şi II al actelor de stare civilă ce urmeză a fi rectificate;

~ Se întocmeşte referatul privind rectificarea actului şi se înaintează pentru avizare la D.P.C.E.P. Dâmboviţa;

~ Se aprobă de catre primarul localităţii şi se emite dispoziţia primarului de rectificare a actelor respective;

~ Se rectifică actele de stere civilă la rubricile menţionate în dispoziţie;

~ Se eliberează noul certificat de stare civilă, sau după caz se înainteză adresă de solicitare a unui nou certificat la primăria competentă.
LEGISLAȚIE
Proces - Verbal Afișare privind stadiul implementării Legii nr.544/2001 în anul 2015 este AICI;

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 25 octombrie 2001 este AICI;

Lista cuprinzând informațiile de interes public, potrivit Legii nr.544/2001 este AICI;

Model - Cere Tip Legea nr.544/2001 este AICI;

Model 1 reclamație administrativă Legea nr.544/2001 este AICI;

Model 2 reclamație administrativă Legea nr.544/2001 este AICI;

Proces - Verbal Afișare privind stadiul implementării Legii nr.544/2001 în anul 2012 este AICI;

Proces - Verbal Afișare privind stadiul implementării Legii nr.544/2001 în anul 2013 este AICI;

Proces - Verbal Afișare privind stadiul implementării Legii nr.544/2001 în anul 2014 este AICI;

1. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, actualizată prin Legea nr. 117/2006 şi Legea nr. 201/2009;

2. O.G. nr. 41/2003, cu privire la schimbarea de nume pe cale administrativă;

3. Legea nr.202/2010 cu privire la divorţul pe cale administrativă;

4. Hotărârea nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

5. Hotărârea nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;

6. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

7. Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

8. Ordonanţa nr.27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

9. Legea nr. 215/2005 administraţiei publice locale modificată şi completată prin Legea nr. 289/2006.